ÇAĞRI MERKEZİ KAYDI

AYES GİYİM

(Ayes Giyim Paz. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.)

“ÇAĞRI MERKEZİ KAYITLARI” AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni; 6698 sayılı Kanunun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ayes Giyim Paz. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

1-Veri Sorumlusu Kimliği ile İşlenen Kişisel Veriler

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; veri sorumlusu Ayes Giyim Paz. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.  (“AYES GİYİM”) olarak tarafımızca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan amaçlarla işlenebilecektir.  

  • Kimlik Bilgisi (Ad Soyad)
  • İletişim Bilgisi (Telefon Numarası)
  • Müşteri İşlem Bilgisi (Çağrı Merkezi Kayıtları)

2- Toplanan Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

AYES GİYİM tarafından toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere neden açıkladığınızı içeren aşağıda belirtilen amaçlarla, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir.

  • İletişim Hizmetlerinin Yürütülmesi,
  • Mal Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Talep / Şikâyetlerin Takibi,
  • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

3- İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz ilgisine göre; AYES GİYİM tarafından, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; sadece hukuki uyuşmazlıklarda yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4- Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntem ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, AYES GİYİM tarafından telefon yoluyla otomatik olarak işlenmekte olup bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunu meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

5-İlgili Kişilerin Hakları İçin AYES GİYİM’e Başvuru

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; Ön Büro’dan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile; info@ayesgiyim.com e-mail adresimize mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile veya Mahmutbey Mahallesi Halkalı Caddesi 2621 Sokak No:2 Kat:3 Bağcılar/İstanbul adresimize şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu AYES GİYİM olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, AYES GİYİM tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;  

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme