Genel Sosyal Sorumluluk Politikası

İşyerimiz adına, işyeri kültürümüzü oluşturan temel kurallar olan değerlerimizi ön plana alarak, yaptığımız tüm faaliyetlerimizde; çalışanlarımıza, tüm paydaşlarımıza, topluma, çevreye karşı sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi temel yönetim anlayışımız olarak benimsemekteyiz.

Bu politikayla birlikte, kurumsal sorumluluk ilkelerimizi ve konunun; yönetim, çalışan ve tüm paydaşlarımız için önemini ve önceliğini vurgularız. İşyerimiz, sahip olduğu öz değerlerinin ve ilkelerinin bir parçası olarak, uyguladığı tüm faaliyetlerde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Bunu bir işletme vizyonu olarak alan işyerimiz, vizyonundaki tevazuunun bir parçası olarak sosyal sorumluluk bilincini korumayı ve her daim geliştirmeyi hedefler.

İşyerimiz insan haklarına saygılı olarak çalışmayı ilke edinir. Hiç kimse zorla ve borç karşılığı çalıştırılamaz. Herkes eşit ve herkese adil davranılması temeldir. Türkiye’nin ve faaliyet gösterdiniz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket eder. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt eder. Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmez.

Etik değerlerden taviz vermeyen çalışma rotası ile çalışmalarını yürüten işyerimiz, çalışma faaliyetlerinde dürüstlüğü en üst düzeyde bekler ve aksini gösteren durumlara kesinlik müsaade edilmez. Yolsuzluğun, rüşvetin, şantajın ve suistimalin her türlüsü kesinlikle yasaktır.

İşyerimiz çalışanlarının örgütlenme özgürlüğünü ve toplu sözleşme haklarını gözetir. Çalışanlarımız korkmadan işletme yönetimi ile çalışma konuları hakkında sık sık görüşebilir. Aralarında birleşik bir sendikaya üye olma, bir temsilci atama ya da bir temsilci olarak seçilme, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptir. Tüm alanlarda ayrımcılık yapılmaması gözetildiği üzere işyerimizde ücret dağıtımında da adil ücret prensibi esas alınır. Çalışanlara ücretleri adaletli şekilde verilir.

Ücretler ve sosyal hizmetler, asgari ücret, fazla mesai ve yasalarca zorunlu kılınan sosyal hizmetler; konularında geçerli temel kanun şartları ve ilkelere uygun olarak belirlenir.

Kanunda belirtilen şartlar çerçevesinde çalışma saatleri ayarlanır. Fazla mesainin gönüllük esasına dayanarak yapılması sağlanır. Birbirini takip eden altı iş gününden sonra, çalışana en az bir gün tatil hakkı (hafta tatili) verilir.

 
İşyerimiz, yasalar çerçevesinde, iş sağlığı ve güvenliği kanunlarını uygular. Kanunun gerektirdiği temel maddeleri esas alarak sistemi sürekli geliştirir ve işletmedeki herkesin güvenliğini sağlar, sağlığını korur. Bu kapsamda, risk değerlendirme ve analiz çalışmaları ile muhtemel tehlikelerin önüne geçerek güvenli bir çalışma ortamı sağlar.

İşletmemizde yasalara uygun olmayan yaşlarda çalışan bulunmaz. Çocuk çalışan kesinlikle çalıştırılamaz. Hiçbir çalışan 15 yaşın altında olamaz. Genç çalışanlar, yani 15 yaşını bitirmiş 16 yaşından gün almış ve 18 yaşından küçük çalışanlar, kanunun izin verdiği kurallar çerçevesinde çalıştırılabilir.

Çalışanlar, kanunda belirtilen sözleşmeler çerçevesinde işe alınır. Sözleşmelerde sosyal haklar, gereklilikler ve çalışma koşullarını detaylandıracak şekilde bilgiler yer alır. Bu şekilde, çalışanlar güvencesiz çalışma koşullarında bertaraf edilmiş olur. İşyerimizde, sözleşme ile bağlanmış, zorla veya gönülsüz çalışan çalıştırılmaz.

İşyerimiz, her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı gösterir, sözlü ya da psikolojik taciz ya da zorlamaya izin vermez.

Her türlü faaliyetlerimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Çevreyi koruyan ve doğa dostu olan tüm sosyal sorumluluk projelerini destek olan işyerimiz çevresel bozulmaları önlemek içinde gereken önlemleri alır. Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirmeler, işyerimizde takip edilir ve uygulanır. İşyerimiz, çevre bilincini arttıracak her türlü gelişime destek sağlar.

İşyerimiz, iş denetim mekanizmasını oluşturur ve kontrol eder. Çalışanlarını ve iş denetim mekanizmasını gözettiği kadar, paydaşlarını da kontrol eder ve gözetir. İş ortakları ve tedarikçileriyle sosyal uygunluk kuralları çerçevesinde çalışır ve onları konu hakkında bilgilendirir.

İşyerimiz sürekli iyileştirmeler yaparak daha iyiye ulaşmayı kendine ilke edinir. İyileştime ve geliştirme döngüsü gözeterek sürekli iyileştirmeyi hedefler. Bu konuda işyerimiz PUKÖ döngüsünü yani planlama, uygulama, kontrol etme, önlem alma basamaklarını kesinlikle uygular.

İşyerimiz, sosyal uygunluk sistemlerinin gerekliliklerini gözeterek çalışanların haklarını korur. Sosyal sorumluluk uygulamalarından tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sorumludur.