Tedarikçi Yetkilisi – Çalışanı Aydınlatma Metni

AYES GİYİM

(Ayes Giyim Paz. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.)

“TEDARİKÇİ YETKİLİSİ/ÇALIŞANI” AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni; 6698 sayılı Kanunun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ayes Giyim Paz. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

1-Veri Sorumlusu Kimliği ile İşlenen Kişisel Veriler

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; veri sorumlusu Ayes Giyim Paz. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.  (“AYES GİYİM”) olarak tarafımızca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan amaçlarla işlenebilecektir.  

 • Kimlik (Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Cinsiyet, Uyruk, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, İmza)
 • İletişim Bilgisi (Adres, E-posta, Telefon)
 • Finans Bilgisi (Fatura Senet Çek Bilgileri, Hesap Numarası/IBAN Bilgileri, Talep Bilgileri, Sipariş Bilgisi)
 • Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi (Güvenlik Kamerası Kayıtları)
 • Müşteri İşlem (Çağrı Merkezi Kayıtları)

2- Toplanan Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

AYES GİYİM tarafından toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere neden açıkladığınızı içeren aşağıda belirtilen amaçlarla, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir.

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini,
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Talep / Şikâyetlerin Takibi,
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini,
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

3- İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz ilgisine göre; AYES GİYİM tarafından, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Sözleşmeli Mali Müşavire, İş Yeri Sigortası Yapılan Şirkete, Anlaşmalı Bankaya 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4- Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntem ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, AYES GİYİM tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; fiziki, elektronik ortam, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verilerinizden;

a) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanının Kimlik Fotokopisinin) alınması

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “İlgili kişinin açık rızasıyla”

b) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Tedarikçi Yetkilisinin Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Cinsiyet, Uyruk, İmza Bilgisi), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Tedarikçi Yetkilisinin Adres Bilgisi)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

c) Finans Bilgisi veri kategorisinden (Fatura Senet Çek Bilgileri, Hesap Numarası/IBAN Bilgileri)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

d) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Tedarikçi Çalışanının Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Cinsiyet, Uyruk,), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Tedarikçi Yetkilisinin Telefon Bilgisi, E-Mail Bilgisi, Tedarikçi Çalışanın Adres/Telefon/E-Mail Bilgisi), Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi veri kategorisinden (Güvenlik Kamerası Kayıtları), Görsel Kayıtlar veri kategorisinden (Fotoğraf), Müşteri İşlem (Çağrı Merkezi Kayıtları)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Yönündeki hükümler kapsamında otomatik ve otomatik olmayan yollar ile işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5-İlgili Kişilerin Hakları İçin AYES GİYİM’e Başvuru

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; Ön Büro’dan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile; info@ayesgiyim.com e-mail adresimize mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile veya Mahmutbey Mahallesi Halkalı Caddesi 2621 Sokak No:2 Kat:3 Bağcılar/İstanbul adresimize şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu AYES GİYİM olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, AYES GİYİM tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;  

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme