Çalışan Aydınlatma Metni

AYES GİYİM

(Ayes Giyim Paz. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.)

“ÇALIŞAN” AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni; 6698 sayılı Kanunun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ayes Giyim Paz. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

1-Veri Sorumlusu Kimliği ile İşlenen Kişisel Veriler

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; veri sorumlusu Ayes Giyim Paz. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.  (“AYES GİYİM”) olarak tarafımızca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan amaçlarla işlenebilecektir.  

2- Toplanan Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

AYES GİYİM tarafından toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere neden açıkladığınızı içeren aşağıda belirtilen amaçlarla, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir.

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikâyetlerin Takibi
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

3- İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz ilgisine göre; AYES GİYİM tarafından, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda;

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Yapılan Sigorta Şirketine, Sözleşmeli Mali Müşavire, Sözleşmeli Avukata, Özel Sağlık Sigortası Yapılan Sigorta Şirketine, Planlama/İş Akış Programına, Anlaşmalı Araç Takip Hizmeti Alınan Firmaya, Bağımsız Denetim Firmasına ve Maaş Alınan Bankaya, Müşteri Firmaya 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4- Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntem ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, AYES GİYİM tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; fiziki, elektronik ortam, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verilerinizden;

a) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Kimlik ve Ehliyet Fotokopisinin) alınması,

Gerektiğinde özlük dosyasına konabilmesi için Sağlık Bilgisi veri kategorisinden (Kan Grubu Bilgisi, Kişisel Sağlık Bilgileri, Engellilik Durumuna Ait Bilgiler, Kullanılan Protez ve Cihaz Bilgilerinin)

Ceza Mahkûmiyeti Bilgisi veri kategorisinden (Adli Sicil Kaydının) işlenmesi

6698 sayılı Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde yer alan “İlgili kişinin açık rızasıyla”

Ayrıca

Yurt dışındaki müşteri firmalarla iş bağlantıları için bu konuda görevlendirilmiş personelin

Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad Soyad Bilgisi) ve

Özlük Bilgisi veri kategorisinden (Görev/Unvan Bilgisinin)

Yurt dışındaki müşteri firmaya gönderilmesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 9 maddelerinde bulunan “İlgili kişinin açık rızasıyla”

b) Özlük Bilgisi veri kategorisinden (İşe Giriş Çıkış Belgesi Kayıtları, İzin-Rapor Bilgisi)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”

c) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Cinsiyet, Uyruk, Medeni Hal, İmza), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Adres Bilgisi)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

d) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soyad, TC Kimlik No), Özlük Bilgisi veri kategorisinden (Bordro Bilgileri, Eşin Doğum Belgesi, Yakının Ölüm Belgesi), Hukuki İşlem Bilgisi veri kategorisinden (Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler), Finansal Bilgiler veri kategorisinden (Banka IBAN ve Hesap Numarası)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

e) İletişim Bilgisi veri kategorisinden (E-posta, Telefon, Yakının Telefon Numarası, Referans/Ad-Soyad-Telefon), Özlük Bilgisi veri kategorisinden (Görev/Unvan, Disiplin Soruşturması Bilgisi, SGK Hizmet Dökümü, Askerlik Durumu), Mesleki Deneyim Bilgisi veri kategorisinden (Diploma Bilgileri, Sertifikalar, Gidilen Kurslar, Meslek İçi Eğitim Bilgisi, Özgeçmiş Bilgisi/Daha Önce Çalıştığı Şirket-Tarihi-Ayrılma Nedeni-Son Ücret Bilgisi, Referans Bilgisi/Ad-Soyad-Telefon-Çalıştığı Şirket- Pozisyonu, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Bilgisi, Mezuniyet Durum Belgesi), Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi veri kategorisinden (Güvenlik Kamerası Kayıtları), İşlem Güvenliği Bilgisi veri kategorisinden (Kullanıcı Adı-Şifre Bilgileri), Görsel Kayıtlar veri kategorisinden (Fotoğraf)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Yönündeki hükümler kapsamında otomatik ve otomatik olmayan yollar ile işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5-İlgili Kişilerin Hakları İçin AYES GİYİM’e Başvuru

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; Ön Büro’dan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile; info@ayesgiyim.com e-mail adresimize mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile veya Mahmutbey Mahallesi Halkalı Caddesi 2621 Sokak No:2 Kat:3 Bağcılar/İstanbul adresimize şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu AYES GİYİM olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, AYES GİYİM tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;  

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme