KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

  • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini temel alarak; sürdürülebilir bir geleceğin şekillenmesine AYES GİYİM olarak katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı yürütmek,
  • İnsan haklarına saygılı, sosyal adaletin ve çalışma haklarının her zaman geliştiği çağdaş bir iş ortamı yaratmak ve bu sayede paydaşlarımızın bilinç ve farkındalığını artırmak,
  •  Paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak; ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışmak,
  • İşimizi etik, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim anlayışıyla ve sürdürülebilir büyüme vizyonuyla yürütmek,
  •  Birleşmiş Milletlerin, TC Hükümetinin, Üniversitelerin ve Sivil Toplum Örgütlerinin ilgili tüm birimleri ile işbirlikleri geliştirilerek; çalışanlarımızın bilgilendirilmesi ve kalkınmasına yönelik kapasite artırıcı projeler geliştirmek ve yürütmek,
  • Küresel iklim değişikliği ile mücadele etmek amacıyla ve imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi-Moda Endüstrisi iklim Değişikliği Şartnamesi uyarınca; faaliyetlerimizden kaynaklanan karbon emisyonunun Karbon Ayak İzi Raporlamaları ile takibini yapmak ve sera gazı salınımını azaltmak için çalışmalarda bulunmak,
  • İmzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi İlkeleri uyarınca; kadının güçlendirilmesi ve fırsat eşitliği alanında aktif rol oynamak,
  •  Farklı kademelerde yer alan tüm yönetici ve uzmanlık pozisyonları için gereken kalifiye iş gücünü fırsat eşitliği esasıyla yetiştirmek,
  • Birleşmiş Milletler “Global Compact” 10. İlkesine bağlı kalarak, rüşvet ve haraç dâhil her türlü yolsuzlukla savaşmak.

Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır.

      Yönetim, taahhütte bulunduğu Kurumsal Sürdürülebilirlik politika ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olacaktır.

Tüm soru, görüş, öneri, dilek ve şikâyetlerinizi info@ayesgiyim.com adresine, ya da +90 212 651 1745 no’lu telefondan iletebilirsiniz.