Kişisel Verilerin Korunması Taahütnamesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME

………………………. olarak; …. ile akdetmiş olduğumuz …………………….. sözleşmesi/sözleşmeleri ve 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 8. ve 9. maddelerinin amaçları doğrultusunda, işbu Taahhütname ’de yer alan aşağıdaki hususları okuduğumuzu, anladığımızı ve bu hususlara uygun davranacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Buna göre;

 1. Şirket ile aramızdaki ticari ilişki kapsamında temin edilebilecek ve kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilginin kişisel veri olarak kabul edildiğini,
 2. Kişisel verileri, yalnızca Şirket tarafından belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyeceğimizi, kişisel verilerin, anılan amaç dışında herhangi bir şekilde işlenmesinin ancak ve ancak tarafımızca söz konusu işlemeye yönelik olarak veri sahibine karşı 6698 sayılı Kanun kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmemiz ve gerekli hallerde açık rıza almamız halinde mümkün olacağını,
 3. Kişisel verileri Şirket tarafından belirtilen amaç doğrultusunda ve bu amacın ifası için gerekli olan süre ve Şirket ile aramızdaki ticari ilişkinin devamı süresince ve/veya mevzuatta belirtilen süre ile sınırlı olarak kendi nezdimizde saklayacağımızı, söz konusu amacın ifası için üçüncü kişi konumundaki hizmet sağlayıcılarını kullanmamız halinde kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabileceğimizi ancak bu halde söz konusu üçüncü kişilerin, işbu taahhütname hükümlerine riayet etmesini sağlayacağımızı, bu madde kapsamında tarafımızca ya da sağlayıcılarımız tarafından yurt dışına kişisel veri aktarımının gerekli olması halinde kişisel verilerin yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarımı için Kanun’un aradığı şartların yerine getirilmesinden ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından çıkarılacak tüm düzenlemelere riayet edilmesinden münhasıran sorumlu olduğumuzu,
 4. Kişisel verilere gerek kendi personelimiz gerekse üçüncü taraflarca yetkisiz erişilmesini ve kişisel verilerin tarafımıza aktarımı amacı dışında kullanılmasını engelleyecek şekilde hukuki, teknik ve çevresel olarak tüm gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğumuzu, bu kapsamda alınacak önlemlerin her halükarda yürürlükteki mevzuat veya benzer alanlarda faaliyet gösteren basiretli bir tacir tarafından kendi nezdinde saklanan kişisel verilerin güvenliği için alınan önlemlerden daha az olmayacağını,
 5. Şirket tarafından izin verilen şekilde kişisel verilerin üçüncü bir tarafa aktarımının gerçekleştirildiği hallerde de veri aktarımının güvenli bir şekilde sağlanmasından sorumlu olduğumuzu,
 6. Kişisel verilere herhangi bir şekilde yetkisiz erişim gerçekleşmesi veya kişisel verilerin herhangi bir şekilde işbu Sözleşme’ye aykırı şekilde üçüncü taraflarca erişilebilir hale gelmesi durumunda bu durumu derhal (aynı gün içerisinde) Şirket’e bildireceğimizi ve bir zararın doğmaması ya da oluşabilecek zararın asgariye indirilebilmesi için Şirket tarafından talep edilen her türlü bilgi, belge ve desteği gecikmeksizin sağlayacağımızı,
 7. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak işbu Sözleşme kapsamında öngörülen hususlarda personelimizi ve varsa alt yüklenicilerimizin personellerini yazılı bir şekilde bilgilendirmekle yükümlü olduğumuzu, bahsi geçen personellerin Sözleşme veya mevzuatta yer alan düzenlemelere aykırı davranması halinde oluşacak zararlardan söz konusu personeller ile müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu,
 8. Taraflar arasındaki sözleşme/sözleşmelerin sona ermesi ile birlikte anılan sözleşme/sözleşmeler ile ilgili kişisel verilerin bulunduğu nezdimizdeki kayıtları her iki tarafın imzalarını havi tutanak mukabili iade edeceğimizi ve Şirket’in açık yazılı talebinin varlığı halinde söz konusu talebe uygun olarak sileceğimizi veya yok edeceğimizi,
 9. Kişisel veri sahibinin herhangi bir şekilde tarafımızdan ilgili yasal mevzuat kapsamındaki haklarıyla ilgili bir talepte bulunması halinde, söz konusu talebe ilişkin olarak derhal (her halükarda ertesi iş günü) Şirket’e yazılı bildirimde bulunacağımızı,
 10. Sözleşme kapsamındaki kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından Şirket ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu denetimine tabi olduğumuzu, Şirket’in söz konusu denetim hakkını bizzat veya üçüncü bir kişi eliyle kullanabileceğini veya tarafımızdan söz konusu denetimi gerçekleştirmesini talep edebileceğini,
 11. İşbu taahhütnameye aykırı davranmamız ve bu nedenle Şirket nezdinde herhangi bir zarara neden olmamız halinde gerek üçüncü şahıslar gerekse Şirket nezdinde meydana gelebilecek olan zararlardan münhasıran sorumlu olduğumuzu, söz konusu zararı Şirket’in ilk talep tarihinde derhal tazmin etmekle mükellef olduğumuzu, işbu taahhütname doğrultusunda Şirket’e her türlü idari makamlar tarafından yöneltilebilecek ceza ve zarar taleplerinden de doğrudan sorumlu olduğumuzu ve Şirket’in işbu taahhütname gereği gerek üçüncü şahıslar gerekse her türlü idari makama herhangi bir nam ve ad altında ödeme yapmak zorunda kalması halinde Şirket’in, söz konusu tutarlara ilişkin tarafımıza rücu talep hakkının bulunduğunu, bu kapsamda Şirket tarafından rücu talebinin tarafımıza iletilmesini müteakip 3 (üç) gün içerisinde talep gereğini yerine getireceğimizi

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.